Pro účely těchto obchodních podmínek je společnost FABREGO GLOBAL s.r.o.  dále  označována jako „zhotovitel“ a zákazník označován jako „objednatel“.

Naše společnost zajišťuje dodání a montáž komponentů montovaných garáží, zahradních domků a přístřešků na předem smluvené místo uvedené ve smlouvě o dílo na předem připravený podklad, který musí odpovídat stavební připravenosti zaslané spolu s cenovou nabídkou. Zejména jde o požadavek na vodorovnost základové desky, základových pásů nebo betonových patek. Podklad zajišťuje na své náklady zákazník, případně je možné o zhotovení betonové základové desky požádat zhotovitele před uzavřením smlouvy o dílo.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu umístění dveří oken a dveří se souhlasem zákazníka vzhledem ke konstrukčním možnostem a skladbě stěn, kdy je není možné umístit ve spoji stěn. Součástí stavby není elektroinstalace.

Postup při uzavírání smlouvy o dílo

Na základě údajů zadaných do konfigurátoru případně poptávkového formuláře na našem webu www.fabrego.cz nebo zaslaných emailem na info@fabrego.cz Vám vypracujeme zdarma nezávaznou cenovou nabídku.

Po Vašem odsouhlasení zpracujeme specifikaci a zjednodušený nákres stavby. Tyto dokumenty jsou nutné pro realizaci objednávky. Specifikaci je možné měnit až do doby než Vám bude zaslána k podpisu smlouva o dílo.  Pokud mají požadované změny vliv na výslednou cenu, pak Vám vypracujeme novou cenovou nabídku. Teprve až po odsouhlasení všech změn (barev, rozměrů, umístění oken, dveří, vrat) Vám bude zaslána zálohová faktura. Tuto dokumentaci zasíláme objednateli emailem.

Doporučujeme Vám splnit veškeré ohlašovací povinnosti vůči stavebnímu úřadu, které vznikají u staveb nad 25 m2 zastavěné plochy, případně si zajistit územní souhlas pro stavby menších rozměrů, které upravuje aktuálně platný stavební zákon.

Platební podmínky

Zákazník se zavazuje uhradit na základě zaslané zálohové faktury zálohu ve výši 30 – 50% po podpisu smlouvy o dílo, zbylou část pak po montáži díla na základě vystavené faktury v době její splatnosti. V okamžiku úhrady zálohové platby je objednávka závazná a začínáme plnit smlouvu o dílo a není možné objednávku jakýmkoliv způsobem měnit.

Přeprava zboží a montáž

Po dodání všech potřebných komponentů z výroby Vás telefonicky kontaktujeme a domluvíme vhodný termín montáže, tak aby vyhovoval oběma stranám.

Pro montáž je potřeba zajistit, aby místo montáže bylo dostupné pro malý nákladní automobil a aby zde byl vytvořen prostor potřebný pro manipulaci s jednotlivými částmi. V případě stavby základové desky zhotovitelem je potřeba zajistit dostupnost místa betonáže. Pokud toto není možné, použije se čerpadlo na beton, kdy tyto náklady nese objednavatel (nejsou zohledněny v ceně základové desky).

O předání díla je sepsán předávací protokol, jehož podpisem potvrdí objednavatel zhotoviteli jeho bezvadnost.

Záruka

Na konstrukci montované garáže je poskytována záruka 10 let, na doplňky (tj. dveře, okna, vrata apod.) a přístřešky,  carporty je poskytována záruka 24 měsíců.

Reklamace

V případě reklamace se prosím na nás obraťte prostřednictvím emailu info@fabrego.cz s popisem a nejlépe fotodokumentací vady, případně nás informujte telefonicky na 774 819 662. V případě oprávněných reklamací hradíme veškeré náklady s ní spojené. Dovolujeme si Vás upozornit, že záruka se nevztahuje na poškození způsobené zákazníkem, třetí osobou, nevhodným užíváním, nadměrným zatěžováním a úpravami bez konzultace s našimi techniky. Pro úplnost dodáváme, že se nejedná o zděnou stavbu a v místech kontaktu stavby s podkladem nemusí být zcela vodotěsná, stejně tak nelze zabránit fyzikálnímu jevu zvanému kondenzace. Tyto projevy je ale možné minimalizovat.